Wat is de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda?


Stedelijke voedseluitdagingen

Ons voedselsysteem staat voor een grote opgave: vandaag en in de toekomst ecologisch houdbaar, gezond en veilig voedsel produceren voor steeds meer stedelijke bewoners. Op een manier die ervoor zorgt dat onze boeren er een goed bestaan en eerlijke boterham mee kunnen blijven verdienen.

Dit vraagt om een transitie van het voedselsysteem en veranderingen in de dagelijkse praktijk van burgers, boeren en andere bedrijven. We eten nog lang niet altijd gezond genoeg. Te veel voedsel wordt onnodig verspild of weggegooid. En de Nederlandse landbouw heeft veel om trots op te zijn, maar de milieudruk en het beslag op natuurlijke hulpbronnen zijn nog vaak te groot. Ook worden kansen voor nieuwe verdienmodellen met gezond en duurzaam voedsel nog onvoldoende benut.

De transitie naar een ecologisch en economisch houdbaar voedselsysteem kan alleen worden gerealiseerd door de gezamenlijke inzet van meerdere betrokkenen. In Nederland zetten legio ondernemers, organisaties en enthousiaste buurtbewoners zich hiervoor in. Dit heeft inmiddels geleid tot tal van veelbelovende initiatieven en innovaties. Maar hoe kan de lokale overheid deze initiatiefnemers het best ondersteunen, en wat doet ze al?

steden werken samen aan lokaal voedselbeleid

In de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda hebben 12 Nederlandse steden, 3 Ministeries en de Provincie Gelderland de handen ineen geslagen om lokaal voedselbeleid te versterken en zo bij te dragen aan de voedseltransitie. Samen zoeken we naar oplossingen voor stedelijke voedseluitdagingen, waarbij we ons richten op het voedselsysteem als geheel – van boer tot bord.

In het kader van de City Deal wisselen steden ervaringen met nieuwe vormen van lokaal voedselbeleid uit, en wordt er bij elkaar een kijkje in de keuken genomen om van elkaar te leren. Met landelijke en provinciale overheden wordt bekeken hoe lokale beleidsacties landelijke doelstellingen en programma’s kunnen versterken en hoe – indien nodig – oplossingen kunnen worden getroffen voor belemmerende regelgeving. Samen met ondernemers ontwikkelen we innovatieve business modellen gebaseerd zijn op benaderingen als circulaire economie, korte ketens, en het verzilveren van maatschappelijke waarden van landbouw en voedsel. Zo leren we van elkaar en werken we samen aan een brede aanpak van stedelijke voedselopgaven. En dragen we gezamenlijk bij aan de voedselsysteemverandering die zo broodnodig is.

Nederland staat niet alleen in deze aanpak. Wereldwijd nemen steeds meer stedelijke en regionale overheden verantwoordelijkheid voor het bevorderen van van duurzame en gezonde stedelijke voedselsystemen. Een belangrijk internationaal initiatief is het Milan Urban Food Policy Pact, dat inmiddels is ondertekend door meer dan 170 steden. Ook 8 Nederlandse steden hebben het Milan Pact ondertekend, zodat goede praktijken in Nederland internationaal kunnen worden uitgedragen en ook van vernieuwende benaderingen elders kan worden geleerd.

wie doen er mee?

Aan de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda doen de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Ede, Groningen, Leeuwarden, Oss, Rotterdam, Utrecht en Venlo mee. Ook de provincie Gelderland en de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nemen deel. Daarnaast wordt door steden samengewerkt met diverse relevante ketenpartijen en maatschappelijke organisaties in de stad en de omliggende regio’s.

Vier centrale beleidsthema’s

In deze City Deal wordt gewerkt binnen vier themaclusters:

  1. Ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren;
  2. Regionale voedselsystemen en versterken voedselketens rond de stad;
  3. Bewustwording, gezondheid en sociale inclusiviteit;
  4. Bestuurlijke innovatie.

Bij het zoeken naar succesvolle recepten in het Receptenboek kan je hierop ook selecteren.

Meer weten?

Je kan meer lezen over de totstandkoming, doelstellingen en activiteiten van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda op de website van Agenda Stad. Of bekijk de tekst van de City Deal, zoals die gepubliceerd is in de Staatscourant.

Heb je specifieke vragen of wil je ook aan de slag met stedelijk voedselbeleid? Stel dan je vraag via het contactformulier op deze website.